Oznamujeme konání řádné valné hromady společnosti EKO Volfartice, a.s., která proběhne dne 19.5.2022 od 13:30 na adrese:

Obecní úřad Volfartice, Volfartice č.p. 59, Volfartice 471 12.

V souladu s § IX.13 stanov se akcionáři mohou zúčastnit připojením na telematický odkaz, který jim byl sdělen.

Valná hromada bude mít následující program:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů.

2. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021.

3. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021.

4. Určení auditora.

5. Případné další body.

6. Závěr.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 2021

Kdo jsme?

Firma EKO Volfartice, a.s. provozuje od roku 2007 moderní řízenou skládku tuhých odpadů Volfartice. Skládka je určena pro ukládání odpadů kategorie „Ostatní odpady“ a v největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady. Hlavním cílem naší firmy je ekologický přístup k odstraňování odpadů a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem je mimo jiné i skutečnost, že skládka naší firmy nejen zahlazuje stopy po těžební - hornické činnosti, ale navíc jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Jak se na skládku dostanete?

Pro nákladní automobily není při návozu odpadů na skládku povolen průjezd obcemi Nový Oldřichov ani Volfartice. Průjezd je možný výhradně po nově vybudované příjezdové panelové komunikaci odbočující z komunikace č. III/2639 v úseku mezi obcí Nový Oldřichov - část Mistrovice a křižovatkou komunikací č. II/263 a III/2639 na pozemcích v katastrálním území Kerhartice.